Σοφία Λάχλου, Σχολική Εφημερίδα. Ένα Σχέδιο Εργασίας

Σχολική Εφημερίδα. Ένα Σχέδιο Εργασίας (πρότζεκτ) για την ελεύθερη έκφραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία Σοφία Λάχλου Εκπαιδευτικός ΠΕ05     «Η Σχολική Εφημερίδα θέλει να αντικατοπτρίσει την π…

Πηγή: Σοφία Λάχλου, Σχολική Εφημερίδα. Ένα Σχέδιο Εργασίας

Advertisement

Etwinning project: an e-journal of European Teenagers’ life

Project Title an e-journal of European Teenagers’ life

Short Description This project aims mainly at encouraging language learning through intercultural dialogue. Pupils should learn how to write collaboratively, with both their classmates and partners abroad, using English as their communication language with a view to publishing articles on-line.

Age Range 15- 18

Subject Areas : European Studies, Foreign Languages, Geography, History, History of Culture, Informatics / ICT,Language and Literature

Tools to be used: Twin Space , Video conference, chat , email, Project Diary,blog

Other software Prezi, Vimeo ,Wordpress Skype,Tricider,survey monkey,padlet,google docs

Aims:

  •  to communicate efficiently with both classmates and partners abroad
  • to develop writing and reading skills in a foreign language;
  •  to write different types of articles (interview, news, reportage, photo-reportage, advertisement, survey, essay, review, announcement, ) related to different aspects of european life
  • to develop their inter-cultural skills and create culture portraits of their country
  •  to get familiar with the job of a journalist: rights and duties of journalists; respecting author’s rights;
  • to learn basic web writing and graphical design rules;
  •  to use ICT collaborative tools for publishing, editing and commenting on articles;

Work Process

September  – October : Getting to know one another. Students use their smartphones/ tablets to create a speaking avatar (Voki.com or Tellagami.com) in order to introduce themselves. Vokis are uploaded on a padlet wall( different for each country) where other students can view and comment.  Then each country prepares a self grading Google form quiz to test their partners on what they know about their country (there can even even be an online interview /video conferencing if the internet connection is reliable or a short competition where the country with the most correct answers is the winner).

.November  – December :Discussing the modern daily life or routine of a teenager with a special focus on «modern» relationships leading to social networking

Students from all countries use Google docs to create a survey in order to “analyse” what use of social networks teens have in their country. The survey is published using surveymonkey.com After collecting their results they use Skype to communicate and compare their results with their partners. Students use RandomLists.com to form groups coming from two different partner countries each. The groups are assigned different roles in writing and sharing articles in which they compare and contrast the use of social Media in their country .Team A collects the information on the two countries chosen. Team B describes the results as presented in the survey. Team C proofreads the texts and takes appropriate pictures. All teams use Google docs  in order to collaborate in writing the texts. Team D creates a presentation using issuu.com or youblisher.com-As a final activity students use tricider.com or Stickymoose to vote for their favourite social networking application

January –  February: Students discuss  bullying (at school, cyberbullying …)  and  create an awareness poster,which is displayed on TwinSpace and in school libraries/ websites Alternatively they could create a song, poems and lyrics about bullying and upload them on twin space.

February  -March: migration (for various reasons, climate change, wars, …) After discussing students’ viewpoints they could organise an exhibition in their schools showing how different countries cope with the issue, where the migrants come from, why, the consequences … Interviews of refugees or immigrant can also be organized Online tools such as  Slideshare or Animoto are some options for the exhibition.

+ an e-photo album showing the different aspects of migration and how their countries cope with this issue,people’s attitude towards immigrants οr a photo collage using muzy.

May: Evaluation and Dissemination :Students cooperate on a shared document such as Titanpad to create an online survey with a view to evaluating the project.The survey is distributed to students, teachers and parents both in written or online form using survey monkey.com

Expected Results -Outcomes:

* Articles in a foreign language published on-line;

* E-journal or blog with an organized structure , containing articles written by all teams involved.

 

 

 

Collaboration through ICT

Students from all countries use Google docs to create a survey in order to «analyse» what use of social networks teens have in their country.The survey is published using surveymonkey.comAfter collecting their results they use Skype to communicate and compare their results with their partners. Students use RandomLists.com to form groups coming from two different partner countries each. The groups are assigned different roles in writing and sharing articles in which they compare and contrast the use of social Media in their country .Team A collects the information on the two countries chosen. Team B describes the results as presented in the survey. Team C proofreads the texts and takes appropriate pictures. All teams use Google docs  in order to collaborate in writing the texts. Team D creates a presentation using issuu.com or youblisher.com-As a final activity students use tricider.com or Stickymoose to vote for their favourite social networking application

Project draft:An e-journal of European Teenagers’ life

Draft of an eTwinning project

Project Title: An e-journal of European Teenagers’ life

Short Description This project aims mainly at encouraging language learning through intercultural dialogue. Pupils should learn how to write collaboratively, with both their classmates and partners abroad, and publish articles on-line.

Communication Languages : English,

Age Range 15- 18

Subject Areas : European Studies, Foreign Languages, Geography,

History, History of Culture, Informatics / ICT,

Language and Literature

Tools to be used: Twin Space , Video conference, chat , email, Project Diary,

Other software Prezi, Vimeo ,Wordpress Skype,Tricider,survey monkey,padlet,google docs

Aims:

# to communicate efficiently with both classmates and partners abroad

# to develop writing and reading skills in a foreign language;

# to write different types of articles (interview, news, reportage, photo-reportage, advertisement, survey, essay, review, announcement, ) related to different aspects of european life

# to develop their inter-cultural skills and create culture portraits of their country

# to get familiar with the job of a journalist: rights and duties of journalists; respecting author’s rights;

# to learn basic web writing and graphical design rules;

# to use ICT collaborative tools for publishing, editing and commenting on articles;

Work Process

September  – October : Getting to know one another. Students use their smartphones/ tablets to create a speaking avatar (Voki.com or Tellagami.com) in order to introduce themselves. Vokis are uploaded on a padlet wall( different for each country) where other students can view and comment.  Then each country prepares a self grading Google form quiz to test their partners on what they know about their country (there can even even be an online interview /video conferencing if the internet connection is reliable or a short competition where the country with the most correct answers is the winner).

.

November  – December :Discussing the modern daily life or routine of a teenager with a special focus on «modern» relationships leading to social networking

 

 

January –  February: Students discuss  bullying (at school, cyberbullying …)  and  create an awareness poster,which is displayed on TwinSpace and in school libraries/ websites Alternatively they could create a song, poems and lyrics about bullying and upload them on twin space.

 

February  -March: migration (for various reasons, climate change, wars, …) After discussing students’ viewpoints they could organise an exhibition in their schools showing how different countries cope with the issue, where the migrants come from, why, the consequences … Interviews of refugees or immigrant can also be organized Online tools such as  Slideshare or Animoto are some options for the exhibition.

+ an e-photo album showing the different aspects of migration and how their countries cope with this issue,people’s attitude towards immigrants οr a photo collage using muzy.

 

May: Evaluation and Dissemination

 

Expected Results -Outcomes:

* Articles in a foreign language published on-line;

* E-journal, with an organized structure and containing articles written by all teams involved.